2009, ഏപ്രിൽ 16, വ്യാഴാഴ്‌ച

ജീവിതവും മരണവും-ഒരു പെയിൻറിങ്......

ഒരു പെയിൻറിങ്......

-life and death-

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: