2009, ഏപ്രിൽ 13, തിങ്കളാഴ്‌ച

കണിക്കൊന്ന​ പൂത്തപ്പോൾ.....

വിലങ്ങൻ കുന്നിൽ കണിക്കൊന്ന​ പൂത്തപ്പോൾ.....
From കണിക്കൊന്ന​ പൂത്തപ്പോൾ.....

"ഏതു ദൂസര സങ്കൽപ്പത്തിൽ വളർന്നാലും,
ഏതു യന്ത്രവൽകൃത ലോകത്തിൽ പുലർന്നാലും,
മനസ്സിലുണ്ടാകട്ടെ, ഗ്രാമത്തിൻവെളിച്ചവും മണവും മമതയും ഇത്തിരി കൊന്നപ്പൂവും.......”


From കണിക്കൊന്ന​ പൂത്തപ്പോൾ.....

From കണിക്കൊന്ന​ പൂത്തപ്പോൾ.....

From കണിക്കൊന്ന​ പൂത്തപ്പോൾ.....

From കണിക്കൊന്ന​ പൂത്തപ്പോൾ.....

From കണിക്കൊന്ന​ പൂത്തപ്പോൾ.....

From കണിക്കൊന്ന​ പൂത്തപ്പോൾ.....

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: