2009, മാർച്ച് 15, ഞായറാഴ്‌ച

"ഇജാസ് " നീ മരിക്കില്ലൊരിക്കലും....

ഇജാസ് മുഹമ്മദ് ഷാ ക്ക് ആദരാംജലികള്‍...

1 അഭിപ്രായം: